RaraSwed – Ett nationellt kvalitetsregister

29 november 2023

Register för patienter med sällsynta hälsotillstånd i sydöstra sjukvårdsregionen

 

Tillgänglig kunskap om sällsynta hälsotillstånd är idag begränsad och det handlar om en mångfacetterad grupp av hälsotillstånd där många har komplext vårdbehov. Målet med kvalitetsregistret är att samla information som kan bidra till ett nationellt sammanhållen vård och omhändertagande av personer med sällsynt hälsotillstånd.

 

Införande av register för patienter med sällsynta hälsotillstånd är äntligen på gång i vår sjukvårdsregion. Ansvarig för införandet av registret, som kallas RaraSwed, är CSD sydöst. Matilda Palmqvist arbetar på CSD sydöst som registeradministratör/handläggare med bland annat registrering i registret. Matilda tillsammans med Cecilia Gunnarsson (verksamhetschef på CSD) arbetar från och med hösten 2023 med informationsspridning om registret. I första hand har information getts till de kliniker som frekvent skickar patienter för genetisk analys till Klinisk genetik i Linköping.

 

Är DU intresserad av mer information?
https://csdsamverkan.se/halsoochsjukvard/raraswedkvalitetsregister.4.775d6a7818a68c2aa6e885b5.html  

 

Önskar du ha besök på din klinik för mer information? Vänligen kontakta:
matilda.palmqvist@regionostergotland.se