Det här är CSD

CSD Sydöst startade under 2015 och fungerar som en stödjande enhet för vårdgivare, patienter och anhöriga och andra aktörer som handskas med eller har en sällsynt diagnos. CSD tar ej emot remisser för patienter med sällsynta diagnoser – men kan hjälpa till att lotsa till rätt instans. CSD har också ett regionalt samarbete med försäkringskassan och kommunen och nationella samarbeten med övriga CSD i Sverige samt andra intressenter för sällsynta diagnoser.

Vårt syfte

Syftet med CSD är att förbättra samhällets och vårdens förmåga att bistå personer med sällsynta diagnoser. CSD ska arbeta för att främja forskning och utveckling samt bidra till kunskapsökning och kunskapsspridning inom området.

Våra mål

CSD:s övergripande mål är att förbättra livsvillkoren för personer med sällsynta diagnoser. Samtidigt ska vi arbeta för att stärka individens och närståendes förmåga att självständigt hantera sin livssituation. Målet är att personer med sällsynta diagnoser skall få samma möjlighet till diagnos, adekvat behandling och samhällsservice som andra invånare har enligt svensk lagstiftning. Särskild uppmärksamhet skall riktas mot de behov som är betingade av sällsyntheten.